nm10

REGULAMIN PRZEWOZU

ważny od dnia 14.11.2022

1.Postanowienia ogólne


1. 1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).
1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:


a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana na bilecie.
c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
e) Rozkład jazdy - plan jazdy autobusu na danej trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków, godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.


1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów wykonywanych przez Przewoźnika.
1.4 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Pasażer


2.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autokaru celem zakupu biletu i zajęcia miejsca w autobusie.
2.2 Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.
2.3 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy autobusu.
2.4 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.5 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
2.6 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
2.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.


3. Przewoźnik


3.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest wstanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie .
3. 2 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub nie dopuścić do dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera w związku z podróżą w przypadku gdy pasażer :


a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków).
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów .
Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer . Skorzystanie przez Przewoźnika
z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania ,


3.3 W autobusach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających. oraz palenie tytoniu
3.4 Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach kierowca może zezwolić na taki przewóz.
3.5 Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom,
3.6 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nic może tego zagwarantować,
3.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne , warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym),
3.8 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych.
3.9 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych,


4. Bilety


4.1 Bilet jednorazowy kupowany jest u kierowcy przez Pasażera niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
4.2 Bilet miesięczny jest dokumentem imiennym; nie może być odstępowany osobom trzecim.
4.3 Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika,
4.4 Warunkiem przyznania zniżek ustawowych jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki pobrana zostanie opłata jak za bilet normalny.
4.5 W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego Przewoźnik wystawia duplikat na prośbę pasażera.


5. Kontrola biletów

Podstawą do przeprowadzania kontroli biletów w stosunku do pasażerów jest zawarcie umowy przewozu, które następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu .
5.1 Kontroler biletów
Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej uprawnione są osoby upoważnione przez właściciela firmy przewozowej .
5.2 Identyfikator
Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.


Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:


a) nazwę Przewoźnika
b) zdjęcie kontrolera;
c) numer identyfikacyjny kontrolera;
d) okres ważności upoważnienia ;
e) zakres upoważnienia;
f) pieczęć i podpis wystawcy;


W czasie kontroli pasażerowi okazywana jest jedynie pierwsza strona identyfikatora


5.3 Rozpoczęcie kontroli
Kontrola biletów rozpoczyna się podstawowo po odjeździe z przystanku po czasie, w którym wsiadający pasażerowie mieli możliwość zakupu biletów.

5.4 Dokumenty przewozu
Każdy pasażer jest zobowiązany posiadać w trakcie przejazdu pojazdami ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów . W przypadku korzystania z przejazdów z ulgą 50% pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet oraz dokument uprawniający do przejazdów ulgowych.
Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany okazać bilet oraz dokumenty, o których mowa wyżej, w sposób umożliwiający odczytanie danych zawartych w dokumencie.
5.5 Opłata dodatkowa / zniżki / wezwanie do zapłaty
Podstawa prawna

 • art. 33a oraz art. 87a Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 915)


W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz.
Pełna opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi 300 pln.
Opłaty te mogą być:


1.Wniesione na miejscu kontroli u kontrolera biletów w formie gotówkowej za potwierdzeniem wpłaty
wynosi 200 pln
2. Uregulowane w ciągu 7 dni – wówczas kwota zostaje obniżona do 200 pln w stosunku do podstawy,
3. Uregulowane w terminie 30 dni od dnia wystawienia – należy uiścić pełną kwotę opłaty dodatkowej.

 • Należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednorazowego nie podlega pomniejszeniu.
 • Wpłaty można dokonać na poczcie lub przelewem.


W drugim i trzecim przypadku kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.
Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe Przewoźnika upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem, w którym została nałożona. Opłata lub wezwanie do zapłaty wystawione poza pojazdem nie upoważnia pasażera do przejazdu kolejnym pojazdem na tej podstawie .
5.6 Uprawnienia Kontrolera
W razie niezapłacenia należności lub nieokazania dokumentu tożsamości:


a) Kontroler biletów ma prawo ująć pasażera, a następnie niezwłocznie przekazać go Policji lub innym organom porządkowym, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;
b) Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych Pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym miejscu wskazanym przez kontrolera.
Kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem bilety oraz dokumenty poświadczające ulgowe bądź bezpłatne przejazdy w przypadku podejrzenia ich podrobienia lub przerobienia .

PRZEPISY KARNE


[Odmowa zapłacenia należności i okazania dokumentów]
Pasażer, który w czasie kontroli biletów, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie
jego tożsamości, podlega karze grzywny


6. Zasady składania reklamacji


Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane . Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.
Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż w terminie
1 miesiąca od dnia otrzymania wezwania do zapłaty na adres:
PKS Kielce
Korczyn 138
26-067 Strawczyn

6.1 Treść reklamacji
Reklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji
 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację
 • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy
 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację
 • roszczenie wraz z uzasadnieniem
 • wykaz załączonych dokumentów
 • podpis osoby składającej reklamację


Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).
W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, Pasażer zostanie poproszony aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.
Reklamacje można składać:
Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrzona i w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia Przewoźnik udzieli pisemnej odpowiedzi.

Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

 • nie zawierają wystarczających danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację,
 • zostaną złożone po upływie 1 miesiąca od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
 • w ciągu 14 dni od daty wezwania nie zostaną uzupełnione o braki formalne.


PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.


7. Reklamacje


7.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika . Przewoźnik rozpatruje reklamacje w ciągu
1 miesiąca .
Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 .