nm10

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych

Szanowni Państwo,


od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.


Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Oparka - PKS Kielce.


2. Celem zbierania i przetwarzania  danych jest:

 • realizacja usługi telefonicznej rezerwacji miejsc,
 • zawarcie i wykonanie umowy przewozu łączącej Panią/Pana z Oparka - PKS Kielce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) – w tym sprzedaż biletów miesięcznych,
 • realizacja przez Oparka - PKS Kielce czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Oparka - PKS Kielce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),


3. Oparka - PKS Kielce przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL), dane adresowe oraz dane kontaktowe. W uzasadnionych przypadkach związanych w szczególności z udzieleniem ulgi na przejazd Oparka - PKS Kielce przetwarza również dane osobowe dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia, wykonywanego zawodu.


4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Oparka - PKS Kielce:

 • podmiotom i organom, którym Oparka - PKS Kielce jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Oparka - PKS Kielce danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Oparka - PKS Kielce,
 • podmiotom świadczącym Oparka - PKS Kielce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Oparka - PKS Kielce.

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z przez Oparka - PKS Kielce  są dostępne w siedzibie firmy.

5. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


6. W związku z przetwarzaniem przez Oparka - PKS Kielce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) pod warunkiem że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie stanowią inaczej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Oparka - PKS Kielce będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2 (zarezerwowania miejsca  w usługach przewozu, zawarcia umowy przewozu, zakupu biletu miesięcznego), a konsekwencją niepodania określonych danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia.


8. Zasady opisane w niniejszym dokumencie stosowane są od dnia 25 maja 2018 r. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt.
Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.